BROWN boutique

Sklep

REGULAMIN
Aktualizacja dnia 01.02.2022

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.brownboutique.pl

SPIS TREŚCI:
1. www.brownboutique.pl
2. REGULAMIN I JEGO AKCEPTACJA
3. DEFINICJE
4. DOKONANIE ZAKUPÓW NA brownboutique.pl
5. KONTO KLIENTA
6. SPOSOBY PŁATNOŚCI ORAZ DOSTAWA
7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZWROT)
8. REKLAMACJE
9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
10. DANE KONTAKTOWE

1. www.brownboutique.pl
Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.brownboutique.pl prowadzony jest przez działalność gospodarczą pod firmą MIKPOL Ilona Śliwińska wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności: Zełwągi 82B/A, 11-730 Mikołajki, NIP 742-188-87-94, REGON 361572857, i adres do doręczeń: Plac Wolności 8/U3, 11-730 Mikołajki, adres poczty elektronicznej: biuro@brownboutique.pl, numer telefonu: 508324314
Sklep Internetowy www.brownboutique.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

2. REGULAMIN I JEGO AKCEPTACJA
Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane wyłącznie do konsumentów albo do przedsiębiorców.
Regulamin określa ogólne warunki umowne sprzedaży klientom za pośrednictwem sklepu internetowego brownboutique.pl, towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego oraz innych usług świadczonych przez BROWN boutique.
Akceptacja regulaminu jest dobrowolna, jednakże brak akceptacji uniemożliwia klientowi złożenie zamówienia w brownboutique.pl oraz skorzystanie z innych usług świadczonych przez BROWN boutique.
Akceptacji regulaminu dokonuje się podczas składania zamówienia za pośrednictwem strony internetowej brownboutique.pl i/lub przed skorzystaniem z innych usług świadczonych przez BROWN boutique.

3. DEFINICJE
⦁ REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
⦁ KLIENT –  osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych;  osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
⦁ DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
⦁ FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
⦁ FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
⦁ KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
⦁ NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail oraz wiadomości SMS, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
⦁ PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
⦁ SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: brownboutique.pl
⦁ SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – Ilona Śliwińska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MIKPOL Ilona Śliwińska wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności: Zełwągi 82B/A, 11-730 Mikołajki, NIP 742-188-87-94, REGON 361572857 i adres do doręczeń: Plac Wolności 8/U3, 11-730 Mikołajki, adres poczty elektronicznej: ⦁ biuro@brownboutique.pl.
⦁ UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
⦁ USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
⦁ USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
⦁ ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

4. DOKONYWANIE ZAKUPÓW NA brownboutique.pl
Zawarcie umowy sprzedaży produktu pomiędzy BROWN boutique, a Klientem za pośrednictwem sklepu internetowego brownboutique.pl odbywa się na podstawie zamówienia złożonego przez klienta przez stronę internetową brownboutique.pl.
Do złożenia zamówienia nie jest konieczne posiadanie Konta Klienta.
Składając zamówienie w brownboutique.pl Klient dokonuje wyboru produktów, określając rozmiar, kolor (jeśli istnieje wybór koloru), ilość (w sztukach) zamówionego produktu oraz wybiera sposób płatności i dostawy.
Poprzez złożenie zamówienia rozumie się kliknięcie przez Klienta przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
Całkowity czas realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 30 dni od dnia złożenia zamówienia przez Klienta.
BROWN boutique dokonuje wszelkich starań, by zamówienia były realizowane możliwie szybko.
Czas realizacji zamówień wynosi od 1 do 5 dni roboczych.

5. KONTO KLIENTA
Założenie Konta Klienta w sklepie internetowym brownboutique.pl przyśpiesza proces składania zamówienia. Konto Klienta stanowi dodatkową usługę świadczoną przez BROWN boutique na czas nieokreślony, a założenie i korzystanie z Konta Klienta jest bezpłatne. Z Konta Klienta można zrezygnować w każdej chwili.
Konto Klienta umożliwia korzystanie z dodatkowych funkcji sklepu internetowego:
⦁ zapisanie się do newslettera
⦁ wgląd w historię zamówień oraz sprawdzenie statusu ich realizacji
⦁ możliwość obserwowania produktów dostępnych na brownboutique.pl (lista życzeń)
⦁ dostęp do danych osobowych podanych przez Klienta

6. SPOSOBY PŁATNOŚCI ORAZ DOSTAWA
Dostępne sposoby płatności, sposoby dostawy oraz szczegółowe informacje dotyczące każdego z nich podane są tutaj.

7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZWROT)
Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:
⦁ pisemnie na adres: Plac Wolności 8/U3, 11-730 Mikołajki;
⦁ w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  biuro@brownboutique.pl
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał oświadczenie przed upływem terminu do odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od umowy, Klientowi zwracane są̨ wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów, wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia, innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez BROWN boutique), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym BROWN boutique został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. BROWN boutique może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy.
Zwrot płatności dokonany zostanie na numer rachunku bankowego podanego przez Klienta w formularzu zwrotu. 
Klient zobowiązany jest odesłać rzeczy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia, w którym otrzymał zakupione wcześniej produkty. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzeczy przed upływem 14 dni. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
Wzór odstąpienia od umowy.

8. REKLAMACJE
Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w tym art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).
BROWN boutique ma obowiązek dostarczyć Klientowi towar bez wad.
Reklamacja może zostać złożona przez klienta w podany sposób
⦁ pisemnie na adres: Plac Wolności 8/U3, 11-730 Mikołajki
⦁ w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ⦁ biuro@brownboutique.pl
Klient proszony jest o wypełnienie formularza reklamacji.
Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z powodów takich jak: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów dostaw oraz płatności, w razie zmian technicznych oraz technologicznych na stronie brownboutique.pl, zwiększenia komfortu korzystania ze strony brownboutique.pl oraz zmiany danych adresowych lub kontaktowych sklepu.
W przypadku zmian zastosowanych w regulaminie Klient zostanie o tym poinformowany mailowo.

10. DANE KONTAKTOWE
Kontakt:
508 324 314
730 203 970
. biuro@brownboutique.pl

PN – PT 10:00 – 18:00

Lokalizacja:
Plac Wolności 8/U3
11-730 Mikołajki
Reklamacje i zwroty:
. biuro@brownboutique.pl

Dane firmy:

MIKPOL Ilona Śliwińska
Zełwągi 82B/A
11-730 Mikołajki
(POLSKA)

NIP: 742-188-87-94
REGON: 361572857
Numer konta do wpłat: 92 1600 1462 1831 3936 7000 0001
Bank: BGŻ BNP PARIBAS
Telefon komórkowy: 509203970

Wysyłka i zwroty

WYSYŁKA:

Dostawa zamówień powyżej 399 zł jest darmowa na terenie całej polski.
Jeżeli zamówienie nie przekroczy kwoty 399 zł do zamówienia doliczony zostanie koszt dostawy:

- paczkomaty InPost: 0 zł
- kurier DPD: 14 zł (przedpłata), 15,50 (za pobraniem)

Szczegóły dostawy znajdziesz tutaj

ZWROTY:

Darmowy zwrot do 14 dni bez podawania przyczyny zwrotu.

Szczegóły zwrotu znajdziesz tutaj.

Formularz zwrotu do pobrania tutaj.

Koszyk (0)

Koszyk